Friday, December 23, 2005

Oredzenia Prez Kaczynski / Kwasniewski

Orędzie Prezydenta L. Kaczyńskiego

Gazeta PAP 23-12-2005

Szanowny Panie Prezydencie! Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu! Wysokie Zgromadzenie! Eminencjo Księże Prymasie! Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi! Dostojni Przedstawiciele Innych Wyznań! Dostojni Goście!

Staję dziś przed Zgromadzeniem Narodowym świadom wielkiej odpowiedzialności jaką nakłada na mnie przysięga którą przed chwilą złożyłem. Wiem, że decyzja podjęta przez naród w wyborach prezydenckich, a także w wyborach parlamentarnych wyrasta z oczekiwania wielkiej, pozytywnej zmiany w życiu publicznym i społecznym.Zadaniem przed którym staję ja, ale także ci wszyscy, którzy dzisiaj dzierżą w Polsce władzę jest sprostać temu oczekiwaniu, nie zawieść nadziei, podjąć budowę nowego kształtu naszego życia. Jestem przekonany, że sens tej nadziei, która tak głęboko zapadła w umysły Polaków można określić słowami sprawiedliwość, solidarność, uczciwość. Znaczenie tych słów, jeżeli odnieść się do życia społecznego, do międzyludzkich stosunków wiąże się ze sobą. Nie może być sprawiedliwości bez solidarności. Nie ma takiego mechanizmu, który pozwoliłby realizować zasadę solidarności bez uczciwości, w szczególności uczciwości tych, którzy podejmują decyzję dotyczące innych. Dotyczy to także rządzących w państwie, jaki winnych instytucjach gł6wiie ekonomicznych.

Gdy chodzi o państwo uczciwość łączy się ściśle z gotowością do traktowania sprawowania urzędów jako służby publicznej, którą odnieść trzeba do dobra wspólnego, do nieustannych zabiegów o jego realizację Gdy mówimy o państwie jako całości, tym dobrem wspólnym jest dobro Polski, dobro narodu. Tam, gdzie chodzi o sferę pozapaństwową uczciwość jest związana z gotowością do zachowań solidarnych, z samą solidarnością, która jest podstawowym spoiwem życia społecznego. Gdy spojrzeć na wydarzenia ostatnich 16 lat to niczym nie uchybiając twórcom naszych sukcesów, a tych sukcesów było niemało, trzeba jasno powiedzieć, zbyt mało było solidarności, zbyt mało było sprawiedliwości a często brakowało też i uczciwości.

W wielu przypadkach zabrakło gotowości do traktowania władzy jako służby publicznej oraz woli i energii do zabiegania o dobro wspólne. I właśnie w tej sferze musi nastąpić zmiana głęboka, dostrzegalna dla społeczeństwa. Jest bowiem rzeczą oczywistą, iż nie ma możliwości budowania dobrego porządku publicznego bez ludzi, którzy kierują się w swoich działaniach wartościami zasadniczymi, zabiegają o dobro wspólne, gdyż jest ono dla nich wartością samą w sobie.Tylko w oparciu o takie motywacje, w oparciu dążenie do zapewnienia Polsce pomyślności w jej rozwoju, powiem więcej, jej wielkość, można dążyć do naprawy Rzeczpospolitej. Ta naprawa Wysokie Zgromadzenie, to zadanie konkretne, to usunięcie z naszego Życia zjawisk patologicznych, a przede wszystkim wielkiej dziś przestępczości, szczególnie zaś przestępczości korupcyjnej całego, wielkiego pędu do uzyskania nieuprawnionych korzyści, który to pęd zatruwa społeczeństwo, deformuje jego konstrukcję, tworzy zbyt wielkie i niczym nieuzasadnione społeczne dystanse, degeneruje instytucje rynkowe, a przede wszystkim degeneruje aparat państwowy i uniemożliwia prawidłowe wypełnienie przez państwo społeczne dystanse, degeneruje instytucje rynkowe, a przede wszystkim degeneruje aparat państwowy i uniemożliwia prawidłowe wypełnienie przez państwo jego elementarnych zadań. Te zadania to zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa osobistego obywateli, elementarnego bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa zdrowotnego, podstawowych przesłanek dla rozwoju rodziny i wreszcie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i podstawowych warunków dla rozwoju gospodarki.

Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie! Ze szczególną mocą chciałbym podkreślić, iż obowiązki państwa odnoszące się do jednostek i do rodzin z równą siłą muszą być wykonywane zarówno w mieście, jak i na Wsi. Polska jest jedna i wszystkie środowiska muszą mieć możliwość awansu i rozwoju.Ogromne różnice, jakie mają dzisiaj miejsce, muszą być systematycznie niwelowane. Dotyczy to również różnic między regionami.Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie! Panie i Panowie Senatorowie i Posłowie! Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i związane z tym wydarzenia, wysoki poziom przestępczości, ogromne bezrobocie, poważny kryzys służby zdrowia, daleko niewystarczający stan budownictwa mieszkaniowego, godzący w rodziny, ich rozwój, groźne dla małych i średnich przedsiębiorstw niepewność obrotu, fatalny stan dróg, wieloletnia niezdolność do budowy autostrad to fakty, których nie da się podważyć, nie da się im zaprzeczyć. Państwo nieprawidłowo wykonuje swe zadania i dlatego musi być oczyszczone i przebudowane.

Obok, moralnej zmiany nowej postawy rządzących jest to podstawowy warunek spełnienia społecznych w pełni uzasadnionych oczekiwań. Bezwzględnie potrzebna jest taka polityka gospodarcza, która będzie łączyła zabiegi o szybki rozwój z zabiegami o rozwiązanie problemów społecznych z bezrobociem na czele.Panie i Panowie Posłowie! Partie i Panowie Senatorowie! Wydarzenia ostatnich trzech lat, narastający sprzeciw wobec zła, mobilizacja i wielkie moralne napięcie w pamiętnych chwilach po śmierci naszego papieża, niezapomnianego Jana Pawła II stwarzają nadzieję. Chrońmy ją i podtrzymujmy. Gdy mówią o wadze sfery moralnej, nie mogę pominąć jeszcze prawdy. Naród jako wspólnota buduje się również wokół tradycji. Nie wolno przeciwstawiać jej koniecznym zmianom, koniecznej modernizacji Polski. To jest sprzeczność wymyślona. To jest szkodliwy sposób myślenia. Największe sukcesy w Europie odnosili ci, którzy potrafili połączyć modernizację z dobrą tradycją.Nasze państwo w całej swej praktyce, w swoim ustawodawstwie, w sferze edukacji szkolnej i innych rodzajów powinno wejść na tę drogę.

Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie! Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uczynię wszystko, wszystko co możliwe, by oczekiwanie na wielką pozytywną zmianę nie zostało zawiedzione.Będę wykorzystywał wszystkie uprawnienia jakie daje mi konstytucja i ustawy, w tym także te, z których dotąd korzystano rzadko, by nakłaniać rządzących do wprowadzenia koniecznych zmian, by piętnować tych, którzy szkodzą odrzucają dobro wspólne, działają w imię partykularnych interesów, albo zgoła we własnym interesie. Nie będę w tych sprawach kierował się lojalnością wobec nikogo więcej poza lojalnością wobec Polski.Podejmę też wysiłki zmierzające do umocnienia społecznych podstaw całego procesu przemian, a w szczególności nowej polityki gospodarczej. Polsce potrzebna jest swego rodzaju umowa społeczna, która określi na następne lata sposób dzielenia wspólnego dorobku. Polacy muszą wiedzieć czego mogą się spodziewać jako konsumenci, jako pracownicy, jako pracodawcy, spodziewać od państwa. Trzeba zacząć o tym rozmawiać, trzeba podjąć trud, wielki trud porozumienia. Jestem głęboko przekonany) że Polsce potrzebna jest nowa ustawa zasadnicza, która będzie lepiej niż obecna odpowiadać potrzebom czasu, likwidować sfery wyjęte spod społecznej kontroli, zmniejszać niebezpieczeństwo patologizacji i państwa, eliminować nieodpowiedzialność. Wiem, że w obecnym parlamencie będzie ją niezwykle wręcz trudno, niemniej o to zabiegał odwołując się do poczucia odpowiedzialności wszystkich obecnych w parlamencie frakcji.

Uchwalenie nowej konstytucji ułatwiłoby bowiem w bardzo wysokim stopniu naprawę państwa, byłoby też uwieńczeniem budowy tego co nazywamy czwartą Rzeczpospolitą.Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie! Polska jest częścią światowego porządku. Prezydent Rzeczypospolitej ma konstytucyjny obowiązek strzeżenia naszej suwerenności, ponosi wysoką odpowiedzialność za politykę obronną i politykę zagraniczną. Wypełnianie tych zadań następuje zawsze w konkretnych okolicznościach. Dziś moim zadaniem jest uczynienie wszystkiego by zapewnić bezpieczeństwo I sprzyjające warunki polityczne i gospodarcze dla wielkiej przebudowy którą powinniśmy w Polsce podjąć. Więcej Ś moim zadaniem jest doprowadzić do tego, by nasze stosunki z innymi państwami stały czynnikiem dynamizującym przemiany, wzmacniającym nasze poczucie wartości i nasze przywiązanie do ojczyzny.

Drogą do tego jest odrzucenie narodowych kompleksów, ciągłego podnoszenia naszych słabości, chorobliwej tendencji do naśladownictwa także wtedy gdy chodzi o zjawiska i podstawy wątpliwie czy też jawnie szkodliwe. Aby być traktowany jako duży europejski naród trzeba chcieć nim być. Gdy się chce szacunku innych trzeba najpierw szanować siebie.Polityka zagraniczna, którą chcę wraz z rządem prowadzić musi być energiczna, nastawiona na zarówno na kontynuację tego co jest jej niezaprzeczalnym dorobkiem, to jest na stosunki euroatlantyckie, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, które trzeba w najlepiej pojętym narodowym interesie zacieśniać, a w trudnych momentach podtrzymywać stawiając jednak zdecydowanie nasze postulaty, jak i o stosunki wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie nie możemy ograniczyć się do obrony bieżącym interesów. Odnieśliśmy tutaj ostatnio wielkie sukcesy a poprawa stosunków z Niemcami i Francją jest zjawiskiem pozytywnym, co nie oznacza, że nie istnieją w dalszym ciągu, szczególnie w stosunkach z tym pierwszym państwem, Niemcami, bardzo istotne problemy. Ale musimy podjąć bardziej dalekosiężne działanie. Aktywna rola w przygotowaniu nowego projektu dla Unii po upadku projektu traktatu konstytucyjnego powinna być szczególnie istotnym elementem naszej polityki zagranicznej.

Naszym celem jest Unia będąca organizacją tworzącą podstawy stałej, ściślej, ścisłej, przepraszam, i zinstytucjonalizowanej współpracy państw europejskich opartej o zasady solidarności. Będę podejmował wysiłki, by przekonać naszych partnerów, że jest to najwłaściwszy i najbardziej odpowiadający dzisiejszym realiom kształt Unii Europejskiej.Nową jakość trzeba nadać także temu wszystkiemu co wiąże się z naszymi stosunkami z krajami leżącymi na wschód od naszych granic. Strategiczny sojusz z Ukrainą powinien nabrać bardziej konkretnych kształtów. Ścisła współpraca Z Litwą, a także Łotwą i Estonią, czyli pozostałymi krajami nadbałtyckimi i dążenie do nadania im trwałego charakteru to nasze cele. Wielkie znaczenie ma także obrona praw obywatela na Białorusi, w tym szczególnie obrona praw polskiej mniejszości.Żywą treść trzeba nadać porozumieniu wyszehradzkiemu naszym stosunkom z Republiką Czeską, Republiką Słowacką oraz Węgrami. Wiele wskazuje na to, iż nie wykorzystane są możliwości współpracy z państwami skandynaWSkimi szczególnie w odniesieniu do sytuacji na Morzu Bałtyckim.Istotną kwestią są nasze stosunki z Rosją, która pozostaje od wieków, mimo zmiennych kolei losu naszym wielkim sąsiadem. Patrzymy na nie uwzględniając przede wszystkim historyczną perspektywę zachowując cierpliwość i przekonanie, że nie ma obiektywnych powodów, dla których nie mogłyby być one dobre.Polska i jej prezydent nigdy nie mogą zapomnieć o rodakach żyjących poza granicami kraju. Istnieje wielka potrzeba daleko idącej zmiany, intensyfikacji naszych stosunków z Polonią. Ich utrzymanie i umocnienie jest naszym narodowym obowiązkiem.

Panowie Marszałkowie! Wysokie Zgromadzenie! Polska bezpieczna, rozwijająca się, rozwiązująca problemy społeczne, odnosząca sukcesy, osadzona w tradycji i jednocześnie nowoczesna to cel, wokół którego mogą dziś jednoczyć się Polacy. Powtórzę tu słowa, które już powiedziałem nasz kraj potrzebuje rozliczenia przeszłości, bo bez tego nie może być porządku moralnego. Potrzebuje też zgody i jedności w sprawach najważniejszych. testem przekonany, że możemy je osiągnąć. Całe moje doświadczenie mówi, że dobra praca, uczciwe wykonywanie zadań, sprawiedliwe traktowanie ludzie jednoczy ludzi różnych światopoglądów i życiorysów. Inne doświadczenia sprzed lat 20 I 30 pokazały, że historię tworzą ci, którzy mają odwagę działać. Na moich oczach niewielkie grupy opozycjonistów, kilkudziesięciuosobowy wolny związek zawodowy przekształcił się w wielki ruch narodowy ŃSolidarnośćń i mimo zadanych ciosów zwyciężył.Chcieć to móc. Te słowa wydawałoby się nierozważne towarzyszyły nam w tamtych trudnych ale pięknych czasach. Towarzyszyły też twórcom naszej niepodległości II Rzeczypospolitej.

Zwracam się do was rodacy, abyście mimo wszystkich zawodów w trudnych, ale pięknych czasach. Towarzyszyły też twórcom naszej niepodległości II Rzeczpospolitej. Zwracam się do was Rodacy, abyście mimo wszystkich zawodów raz jeszcze uwierzyli. Mamy zmienić Polskę, ale bez Was jej nie zmienimy. A zmienić ją koniecznie trzeba.

Orędzie Prezydenta RP

22 grudnia 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wygłosił telewizyjne orędzie do Narodu.

Prezydentowi RP towarzyszyła Małżonka – Jolanta Kwaśniewska.

W orędziu Prezydent RP powiedział:

Szanowni Państwo, drodzy Rodacy!
To było 10 niezwykłych lat. Niezwykłych dla mnie, dla mojej Małżonki, niezwykłych dla Polski i dla Europy. Dzisiaj upływa ostatni dzień mojej prezydenckiej służby. Jestem dumny, że przez dwie kadencje dane mi było z woli wyborców, obywateli Rzeczypospolitej, pełnić najwyższy urząd w Państwie. Razem dokonaliśmy rzeczy wielkich. Nasza Ojczyzna mądrze i konsekwentnie kroczyła drogą zapoczątkowaną przez zryw „Solidarności”, porozumienie Okrągłego Stołu i pierwsze wolne wybory.

Dzisiaj chcę Państwu z satysfakcją powiedzieć: podstawowe cele mojej prezydentury zostały osiągnięte. Polska demokracja działa. Mamy Konstytucję, wahadło polityczne wychyla się od lewej do prawej, ale polska demokracja jest silna. Jesteśmy bezpieczni, bowiem jesteśmy w NATO i mamy gwarancje najpotężniejszych państw tego świata. Mamy wielkie szanse rozwojowe bowiem jesteśmy w Unii Europejskiej. Uzyskaliśmy silną i przyjazną pozycję w regionie. Zbudowaliśmy dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami, dążyliśmy zawsze do pojednania i przyjaźni. Stąd, z Polski, eksportowaliśmy stabilność, dialog oraz koncepcje porozumienia. Rozwinęliśmy partnerstwo strategiczne z Ameryką. Pomogliśmy „Pomarańczowej Rewolucji” na Ukrainie. Chcę z radością, w poczuciu spełnienia powiedzieć Państwu: jestem szczęśliwy i jestem przekonany, że był to jeden z najlepszych i najbardziej pomyślnych okresów w dziejach naszego państwa.

Gdy ogarniam te dziesięć lat, gdy patrzę na przełomowe zmiany, na polskie sukcesy – chcę jak najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy pracowali dla Ojczyzny. Dziękuję całemu narodowi i każdemu z Pań, z Panów z osobna.

Dziękuję wszystkim parlamentom, rządom, instytucjom państwowym; premierom, ministrom, urzędnikom, Siłom Zbrojnym, Policji i innym formacjom, wszystkim, którzy przez te lata budowali, którzy cegiełka po cegiełce, budowali i tworzyli nasze osiągnięcia i wysoką pozycję Polski.

Słowa wdzięczności i uznania kieruję do różnych środowisk – samorządowych, naukowych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych; do polskich rolników, do młodzieży; do – jakże wielu - organizacji pozarządowych. Szczególne podziękowanie składam Kościołowi katolickiemu w Polsce za wkład w umacnianie naszej niepodległości, demokracji; za przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję za dobre owoce współpracy wszystkim innym kościołom i związkom wyznaniowym.

Miałem ten niezwykły honor i otrzymałem od dziejów wyjątkowy dar, że lata mojej prezydentury przypadły na czas pontyfikatu Jana Pawła II, wielkiej postaci współczesnego świata, która wywarła tak ogromny wpływ na przemiany w naszym kraju, na losy Europy, na ludzkie serca. Wszyscy doskonale wiemy, jak wiele Janowi Pawłowi II zawdzięczamy – każdy z nas, Polska i Polacy. Ze wzruszeniem przywołuję moje liczne spotkania i rozmowy z Ojcem Świętym. Będę je pamiętał i będę pamiętał, ile zawdzięczam Mu osobiście.

Drodzy Rodacy! Panie i Panowie!
Chciałbym, żeby z tego pożegnalnego spotkania wynikało również przekonanie, że ta prawdziwa siła tkwi także w nas samych, że to my stworzyliśmy polskie sukcesy, że trudno by było, gdyby nie było takiej determinacji i konsekwencji wśród milionów moich rodaków i żebyśmy również pamiętali, że byłoby je trudno osiągnąć bez życzliwości i poparcia licznych państw i narodów na całym świecie. Dzisiaj wyrażam im wdzięczność, dzisiaj powtarzam, że jesteśmy partnerem solidnym i lojalnym i że Polacy nigdy nie zapominają o swoich przyjaciołach.

W sposób szczególny chcę podziękować Wam, Drodzy Państwo. Wszystkim obywatelom. To Wy jesteście Polską, to Wy na co dzień ją tworzycie. Dziękuję za Waszą wytrwałość, energię, ambicję; za ten często anonimowy, ale jakże ważny powszedni trud. Było dla mnie – mówię z całego serca – zaszczytem reprezentować Polski Naród. Cieszę się, że wspólną pracą tak wiele osiągnęliśmy.

Zawsze starałem się budować dom wszystkich – Polskę. Starałem się łączyć, a nie dzielić. Budować, a nie burzyć. Nigdy nie kierować się żądzą odwetu, ale okazywać wielkoduszność i szanować partnera. Ja zawsze ludziom wierzyłem, rzadko – może zbyt rzadko – ich podejrzewałem. Ale ja takiej Polski chcę, ja taką Polskę budowałem, gdzie zaufanie jest wartością, gdzie ludziom dajemy szansę, żeby spełniali siebie i współtworzyli Ojczyznę.

Patrzę w przyszłość – i mocno wierzę w sukces Polski. Wierzę w silną Polskę w silnej i solidarnej Europie. Życzę mojemu następcy, Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, i nam wszystkim, aby była to Polska jeszcze bardziej bezpieczna, jeszcze bardziej stabilna, żeby była pojednana ponad historycznymi podziałami, żeby była to Polska, która nie wyklucza żadnego człowieka dobrej woli, żeby Polska była wierna swoim tysiącletnim korzeniom, swojej tożsamości, ale również Polska bez kompleksów, otwarta wobec innych, ufna w swoje siły i zdolności. Taką Polskę powinniśmy przekazać przyszłym pokoleniom, tej naszej młodzieży, która z takim zapałem zdobywa dziś wiedzę. Której setki tysięcy, miliony studiują tu i za granicą, która śmiało wkracza do Europy, która wspaniale świadczy o nas wszystkich, o swoim kraju. Ta właśnie młodzież, młode pokolenia są naszą szansą i nadzieją.

A nam wszystkim chcę powiedzieć, co jest doświadczeniem tego dziesięciolecia i co jest czasami tą niewypowiedzianą, może czasami brzmiącą zbyt mocno, ale ważną opinią o nas samych: chwalmy swoje możliwości, nie jesteśmy wolni od wad, ale jesteśmy wielkim i dzielnym narodem! Jesteśmy społeczeństwem, które potrafiło przeciwstawić się nadzwyczajnym dramatom i trudnościom, które wykazało wielką elastyczność wobec wyzwań współczesnego świata. Ale czasami nam potrzeba więcej wiary w samych siebie i więcej wzajemnego szacunku. Szanujmy sąsiadów, kolegów z pracy, siebie – będziemy także bardziej szanowani przez innych.

Panie i Panowie!
Wraz z Panią Prezydentową chcieliśmy złożyć najgorętsze życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Wszelkiej pomyślności w nowym roku i w kolejnych latach. Życzymy Wam, aby spełniały się Wasze plany te rodzinne, bardzo osobiste, ale żeby spełniał się również ten projekt i marzenie wielu pokoleń Polaków, że jesteśmy silni, dobrze zorganizowani, że mamy znaczenie w świecie i w Europie, że możemy na siebie nawzajem liczyć.

Drodzy Rodacy, szanowni Państwo!
Dziękujemy za wszystko! Dziękujemy Polsce za honor, który wypełnialiśmy przez ostatnie 10 lat. Polsko – życzymy Ci pomyślności. Nam wszystkim, Panie i Panowie, życzymy, abyście byli szczęśliwi, że żyjecie w tym właśnie kraju, że możecie dawać z siebie to wszystko, co macie najlepszego. Dziękujemy za wszystko, kochamy Was. Nie żegnamy się, ale mówimy: do zobaczenia! Do zobaczenia! Wesołych i spokojnych Świąt!

17 Comments:

Blogger ninest123 Ninest said...

ninest123 16.01
nike air max, gucci outlet, longchamp, oakley sunglasses, oakley sunglasses, michael kors outlet, jordan shoes, michael kors outlet, longchamp outlet, oakley sunglasses, chanel handbags, ugg boots, polo ralph lauren outlet, louboutin outlet, louis vuitton outlet, ugg boots, prada outlet, louis vuitton outlet, replica watches, louis vuitton, ray ban sunglasses, nike outlet, ugg boots, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, christian louboutin outlet, nike free, polo ralph lauren outlet, louis vuitton, ray ban sunglasses, tiffany jewelry, michael kors outlet, michael kors, michael kors outlet, louboutin, louis vuitton, uggs on sale, tory burch outlet, cheap oakley sunglasses, longchamp outlet, louboutin shoes, michael kors outlet, prada handbags, ugg boots, replica watches, nike air max, burberry outlet online, tiffany and co, burberry

3:08 AM  
Blogger ninest123 Ninest said...

ray ban uk, oakley pas cher, tn pas cher, ralph lauren uk, true religion jeans, nike huarache, nike air max, new balance pas cher, nike air max, nike blazer, hogan, michael kors, coach purses, north face, michael kors, nike free run uk, air max, converse pas cher, true religion jeans, timberland, lacoste pas cher, coach outlet, mulberry, nike air max, air force, michael kors, burberry, true religion jeans, louboutin pas cher, nike roshe, longchamp, lululemon, nike free, longchamp pas cher, replica handbags, nike trainers, ralph lauren pas cher, abercrombie and fitch, sac longchamp, nike roshe run, north face, ray ban pas cher, michael kors, vanessa bruno, sac guess, air jordan pas cher, hollister pas cher, hermes, vans pas cher, true religion outlet, hollister

3:11 AM  
Blogger ninest123 Ninest said...

celine handbags, lululemon, birkin bag, bottega veneta, abercrombie and fitch, chi flat iron, mcm handbags, ralph lauren, gucci, nfl jerseys, vans, herve leger, p90x workout, nike air max, nike roshe, new balance, iphone 6s cases, iphone 5s cases, baseball bats, converse, ghd, iphone 6 cases, babyliss, hollister, louboutin, ray ban, north face outlet, reebok shoes, iphone cases, beats by dre, giuseppe zanotti, hollister, oakley, mont blanc, vans shoes, timberland boots, nike air max, north face outlet, ferragamo shoes, ipad cases, wedding dresses, iphone 6s plus cases, mac cosmetics, insanity workout, instyler, soccer jerseys, iphone 6 plus cases, soccer shoes, asics running shoes, valentino shoes, jimmy choo shoes, s5 cases

3:13 AM  
Blogger ninest123 Ninest said...

barbour jackets, pandora jewelry, canada goose, converse outlet, replica watches, supra shoes, canada goose, louis vuitton, ugg,ugg australia,ugg italia, pandora charms, moncler, montre pas cher, sac louis vuitton pas cher, doudoune canada goose, hollister, ugg boots uk, thomas sabo, moncler, moncler, karen millen, moncler, canada goose outlet, moncler, moncler, canada goose uk, canada goose, canada goose outlet, canada goose, ugg,uggs,uggs canada, juicy couture outlet, moncler outlet, pandora charms, barbour, doke gabbana outlet, wedding dresses, moncler, swarovski crystal, louis vuitton, toms shoes, bottes ugg, lancel, links of london, louis vuitton, marc jacobs, coach outlet, louis vuitton, juicy couture outlet, swarovski, ugg pas cher, pandora jewelry
ninest123 16.01

3:15 AM  
Blogger Tamer Nasr said...

شركة تنظيف بابها من الشركات التي تألقت في مجال لتنظيف، شركة تنظيف مجالس بابها تخصصت في عملها في تنظيف جميع أنواع السجاد والموكيت، كما أن الشركة لديها العديد من العاملين المتدربين، وتستطيع الشركة توفير العديد من الأجهزة التي تساعد على إتمام عمليه التنظيف، ويوجد في شركة تنظيف بابها اقسام عديدة ومتنوعة كونها شركة متكاملة، حيث تعرف دائما ان العميل يستطيع ان يعيش في مكان نظيف ورائع ومعطر خالي من الجراثيم والمكروبات، حيث توفر الشركة المطهرات والمعطرات وتترك منزلكم واحة نظيفة ومتناسقة
لا نقوم فقط بخدمات التنظيف بل نقوم بجميع الخدمات بكل مهارة والتى منها
شركة نقل عفش بجازان
شركة تنظيف شقق بجازان
شركة تنظيف بجازان
شركة تنظيف خزانات بجازان
شركة كشف تسربات المياه بجازان
شركة تنظيف مجالس بجازان
شركة عزل اسطح بجازان
شركة تسليك مجارى بجازان

4:23 AM  
Blogger Tamer Nasr said...

شركة ركن الضحي من اجود الشركات التي تبيد جميع أنواع الحشرات إبادة تامة، كما ان شركة مكافحة حشرات بجازان تعطي لكم ضمانه عن المبيدات الفاتكة التي تقوم بقتل الحشرات الزاحفة نهائيا، كما تقدم شركة رش المبيدات بجازان بالتخلص نهائيا من الصراصير والنمل والوزغ والأفاعي ، وكما يتم التخلص من الحشرات المنزلية مثل بق الفراش والصراصير والفئران والقوارض نهائيا دون رجعه ، كما تقم الشركة المبيدات التي لها اثر طويل الأمد في التخلص من جميع الحشرات المنزلية وأيضا تقدم رش خاصا للحدائق والمنتزهات التي تخلصك تماما من البعوض والذباب بشكل نهائيا ، حتي يتوافر لكم ولأسركم بيئة نظيفة وصحية خالية من الامراض .
شركة مكافحة حشرات بجازان
شركة مكافحة النمل الابيض بجازان
شركة رش مبيدات بجازان

4:28 AM  
Blogger Tamer Nasr said...


من اول الشركات التي تقدمت بالعديد من المميزات التي حازت على ثقة العميل، حيث تصدرت الشركة على غيرها بالأمانة والمصداقية في التعامل، حيث قدمت الشركة الخدمات المطلوبة منها علي أكمل وجه، تضم شركة تنظيف بجازان افضل موظفين متخصصين في التنظيف الخاص بالسجاد والكنب والمجالس والمفروشات، كما يوجد لديها أيضا قسم خاص لتنظيف الفلل و الشقق والبيوت أيضا ، وتتمتع الشركة بالعديد من الإمكانيات التي تستطيع ان تنفذ أي مهمة تنظيفه توكل أليها ، لدي الشركة طاقم متخصص في تنظيف اللوج وهات الوجهات الزجاجية الحجرية ويوجد قسم خاص بتقليم الحدائق وتنظيفيها ، وتعتمد شركة تنظيف مجالس بجازان علي مجموعة متدربة ومنتقه من افضل العمال حيث يتم التعامل مع عملية التنظيف بطريقة احترافية عالية المستوي والجودة
شركة شفط بيارات بابها
شركة تنظيف بابها
شركة مكافحة الحشرات بابها
شركة تنظيف خزانات بابها
شركة نقل اثاث بابها
شركة تنظيف مجالس بابها
شركة عزل اسطح بابها

4:30 AM  
Blogger Tamer Nasr said...

بيت العز شركة تنظيف بالبخار بمكة
الكثير لا يعلمون انهم بكل سهولة يستطيعوا ان يقوموا بتنظيف منزلهم وهذا عن طريق استخدام البخار في التنظيف ويوجد ايضا العديد من المميزات نتيجة استخدام البخار في التنظيف ،بيت العز بمكة المكرمة افضل
شركة تنظيف بالبخار بمكة
شركة تنظيف سجاد بالبخار بمكة
شركة تنظيف سجاد بمكة
شركة تنظيف موكيت بمكة
شركة تنظيف موكيت بالبخار بمكة
شركة تنظيف مجالس بالبخار بمكة

http://beit-alezz.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%85%d9%83%d8%a9/


4:33 AM  
Blogger Tamer Nasr said...فرسان المثالى افضل شركة كشف تسربات المياه بالدمام 0506070763


من اكبر شركات كشف تسرب المياه بدون تكسير فرسان المثالى
شركة كشف تسربات بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
وايضا

شركة عزل خزانات بالدمام
وكذلك
شركة عزل اسطح بالدمام

شركة عوازل الدمام
شركات العزل المائي بالدمام
شركات العزل الحراري بالدمام

http://forsan-almthaly.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85/

4:36 AM  
Blogger Tamer Nasr said...

فرسان المثالى افضل شركة كشف تسربات المياه بالقطيف0506070763

هل تعانى من تسرب المياه فلا داعى للقلق مع فرسان المثالى
شركة كشف تسريبات المياه بالقطيف

وباقل الاسعار ولنا خدمتنا بمدن اخرى
شركة كشف تسربات بالاحساء
وايضا
شركة كشف تسربات المياه بالخبرhttp://forsan-almthaly.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81/

4:39 AM  
Blogger sherry sabri said...

شركة تنظيف بالاحساء
شركة تنظيف منازل بالاحساء
شركة تنظيف شقق بالاحساء
شركة تنظيف فلل بالاحساء
شركة تنظيف سجاد بالاحساء
شركة تنظيف مجالس بالاحساء
شركة تنظيف كنب بالاحساء
شركة تنظيف بيوت بالاحساء

4:37 PM  
Blogger sherry sabri said...

شركة مكافحة حشرات بالاحساء
شركة مكافحة النمل الابيض بالاحساء
شركة رش مبيدات بالاحساء
شركة طارد حمام بالاحساء
شركة مكافحة حمام بالاحساء
شركة مكافحة الفئران بالاحساء

4:37 PM  
Blogger sherry sabri said...

شركة تسليك مجاري بالاحساء
شركة كشف تسربات المياة بالاحساء
شركة نقل عفش بالاحساء

4:41 PM  
Blogger shimaa shaker said...

شركة مكافحة العته بالبكيرية 
شركة مكافحة الارضة بالبكيرية
شركة مكافحة الحمام بالبكيرية
شركة رش دفان بالبكيرية 
شركة مكافحة النمل الابيض بالبكيرية 

9:06 PM  
Blogger shimaa shaker said...

شركة تنظيف حمامات بالبكيرية 
شركة تنظيف بالبكيرية 
شركة تنظيف شقق بالبكيرية 
شركة تنظيف منازل بالبكيرية 
شركة تنظيف مطابخ بالبكيرية
شركة تنظيف خزانات بالبكيرية

9:08 PM  
Blogger shimaa shaker said...

شركة تنظيف واجهات زجاج بالبكيرية
شركة تنظيف سجاد بالبكيرية 
شركة تنظيف موكيت بالبكيرية
شركة تنظيف كنب بالبكيرية 
شركة تنظيف فلل بالبكيرية 
شركة تنظيف واجهات حجر بالبكيرية
شركة تنظيف افران بالبكيرية 

9:14 PM  
Blogger shimaa shaker said...

شركة تخزين اثاث بالبكيرية 
شركة نقل اثاث بالبكيرية 
شركة نقل عفش بالبكيرية 
شركة شراء اثاث مستعمل بالبكيرية
مقاول اسفلت بالبكيرية 
شركة صيانة مسابح بالبكيرية 
شركة تركيب قرميد بالبكيرية 

9:16 PM  

Post a Comment

<< Home